Darmowa dostawa od 400,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Akty erotyczne - obrazy do sypialni

Cena
Wszystkie
ilość znalezionych obrazów:123

Sklep z aktami dam­skimi do sypialni – ponad 200 płó­cien!

Akty kobieceakty par to hołd dla atrak­cyj­no­ści ludz­kiego ciała. Przed­sta­wia­nie nago­ści z gustem i w dobrym tonie wymaga nie lada maestrii. W przy­padku takich dzieł odwaga musi być zawsze odpo­wied­nio zrów­no­wa­żona z umia­rem. Przy czym dla każ­dego gra­nica dobrego smaku leży gdzie indziej. Dla­tego też w naszym skle­pie inter­ne­to­wym z obra­zami olej­nymi zadba­li­śmy o sze­roki wybór róż­no­rod­nych obra­zów aktów nowo­cze­snych, które są inspi­ra­cją, poru­szają wyobraź­nię i pre­zen­tują kwin­te­sen­cję piękna naszej cie­le­sno­ści. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami, które umie­ści­li­śmy w tej kate­go­rii!

Akty kobiece do sypialni – oferta sklepu Twoja-sztuka. pl

Z racji tego, że dosko­nale wiemy, iż każdy z naszych klien­tów i klien­tek ma swoje indy­wi­du­alne poczu­cie este­tyki, sta­ra­li­śmy się, aby nasz asor­ty­ment był moż­li­wie naj­bar­dziej róż­no­rodny. Jakie obrazy akty są dostępne w naszej ofer­cie? Po pierw­sze, więk­szość naszych obra­zów na płót­nie nie posiada ram, co dodaje im nowo­cze­snego sznytu. Jed­nak jeśli szu­kasz aktów dam­skich opra­wio­nych w stan­dar­dową, kla­syczną ramę, to rów­nież znaj­dziesz je u nas bez trudu. Jeśli cho­dzi o tema­tykę, to zadba­li­śmy o dostęp­ność zarówno aktów kobie­cych, jak i aktów miło­snych par. Miło­śnicy repro­duk­cji dzieł daw­nych mistrzów malar­stwa rów­nież znajdą tu coś dla sie­bie. Chcie­li­śmy, aby nasi klienci i klientki mieli moż­li­wość doboru odpo­wied­niej kolo­ry­styki dzieła, dla­tego w ofer­cie posia­damy zarówno obrazy akty czarno-białe, płótna w inten­syw­nych bar­wach, jak i obrazy w paste­lo­wej odsło­nie.

Krótka histo­ria aktów na płót­nie

Nagość i jej sub­tel­ność inspi­ruje arty­stów od wie­ków. Już w cza­sach sta­ro­żyt­nych ten temat był nie­zwy­kle popu­larny. Począt­kowo domi­no­wał jed­nak w dzie­dzi­nie rzeźby. Kró­lo­wał wów­czas kult ludz­kiego ciała, który, zwłasz­cza w kon­tek­ście kobie­cym, sym­bo­li­zo­wał płod­ność. W śre­dnio­wie­czu z kolei malo­wane akty jako takie nie wystę­po­wały. Jed­nak nagość można zauwa­żyć na licz­nych obra­zach postaci biblij­nych Adama i Ewy. W rene­san­sie nastą­piło zeświec­cze­nie sztuki. Dam­skie akty weszły na stałe do kanonu malar­stwa olej­nego. Barok z kolei mocno skie­ro­wał uwagę na zmy­sło­wość kobie­cego ciała. Akty kobiece obrazy stały się bar­dziej zmy­słowe i ponętne. Mimo tego, że kolejne nurty w sztuce sta­wały się coraz bar­dziej eks­pe­ry­men­talne, to temat nago­ści nie wyszedł z kręgu zain­te­re­so­wań mala­rzy po dziś dzień.

Obrazy akty – popu­larni auto­rzy

Piękno kobie­cego ciała na prze­strzeni wieku sta­rało się uchwy­cić wielu zna­nych arty­stów. Obrazy akty dam­skieobrazy akty par malo­wali m.in. rene­san­sowi arty­ści Luca Signo­relli oraz Anto­nio Pol­la­iu­olo. W XV i XVI wieku wło­scy mala­rze chęt­nie uka­zy­wali na płót­nach nagie bogi­nie. Szcze­gól­nie popu­larne stały się wize­runki rzym­skiej bogini miło­ści Wenus. Nama­lo­wał ją m.in. San­dro Bot­ti­celli, Gior­gione i Tycjan. Mniej wię­cej w tym samym okre­sie powstają „Trzy Gra­cje”. Wyszły one spod pędzla Rafa­ela Santi. Fry­wolne, roko­kowe obrazy z aktami malo­wali z kolei Jean-Honore Fra­go­nard oraz Fran­cois Boucher. Ich dzieła ema­no­wały zmy­sło­wo­ścią, lek­ko­ścią i lekką nutą ero­tyki. W ich cza­sach wzbu­dzały one sporo kon­tro­wer­sji. Ważne! Na naszej plat­for­mie możesz zamó­wić m.in. repro­duk­cję aktu dam­skiego Rem­brandta „Danae”.

Akty do sypialni

Sypial­nia to miej­sce, które pozwala nam wypo­cząć i zre­lak­so­wać się po całym dniu. Jej wystrój ma ogromny wpływ na jakość naszego wypo­czynku, dla­tego też powin­ni­śmy wła­ści­wie zadbać o dobór odpo­wied­nich dodat­ków. Nie powinno być ich zbyt dużo, dla­tego obrazy akty do sypialni będą zna­ko­mi­tym roz­wią­za­niem. W naszym skle­pie można zna­leźć ogromny wybór nowo­cze­snych obra­zów do sypialni czy też obra­zów czarno bia­łych, które rewe­la­cyj­nie ozdo­bią to pomiesz­cze­nie, jed­no­cze­śnie go nie przy­tła­cza­jąc. Motywy prze­wod­nie obra­zów są róż­no­rodne, jed­nak śmiało można powie­dzieć, że naj­bar­dziej popu­larne i naj­czę­ściej wybie­rane przez klien­tów są akty do sypialni. Prze­cież sypial­nia to także świą­ty­nia związku. Warto więc nale­ży­cie zadbać o odpo­wiedni nastrój w mał­żeń­skiej alko­wie.

Obrazy akty nowo­cze­sne jako deko­ra­cja sypialni

Malar­stwo ero­tyczne nie powinno nam się źle koja­rzyć. To wielka sztuka, która wynosi ciało nie­malże na pie­de­stał świę­to­ści. Jeśli cho­dzi o akty ero­tyczne, to przed­sta­wiają one naj­czę­ściej kobiety. Jed­nak z powo­dze­niem możemy także zna­leźć akty par. Wybór należy tylko do nas. Mniej odważne, zaś bar­dziej zmy­słowe obrazy, przed­sta­wiające kobiety w sub­tel­nych pozach, utrzy­mane w paste­lo­wej tona­cji będą nas wyci­szały, pomogą osią­gnąć kli­mat pełen spo­koju i relaksu. Akty par bądź odważne akty kobiece wybiorą Ci, któ­rzy chcą dodać swo­jej alko­wie pikan­te­rii. W tym przy­padku barwy obrazu do sypialni są inten­syw­niej­sze, kró­luje w nich czerń i czer­wień, a wszystko owiane jest pod­sy­ca­jącą atmos­ferę, nutką tajem­nicy. Wszystko zatem zależy od naszych upodo­bań. Z reguły jed­nak obrazy akty do sypialni powinny mieć sto­no­wane kolory, nie męczące oczu przed snem, stąd czar­no­–białe akty miło­sne są rów­nież popu­larnym roz­wią­za­niem. Naj­lep­szym miej­scem do powie­sze­nia obra­zów w sypialni jest prze­strzeń nad łóż­kiem lub komodą. Odpo­wied­nie pod­świe­tle­nie obrazu nada mu sub­tel­nego cha­rak­teru, a doda­tek w postaci kilku aro­ma­tycz­nych świec będzie już tylko kropką nad „i” całej aran­ża­cji.

Arty­styczne akty dam­skie do pokoju dzien­nego

W kwe­stii wystroju wnę­trza nie ma sztyw­nych zasad, a wszystko zależy od wyczu­cia este­tyki osoby, która je urzą­dza. Jeśli cho­dzi o obrazy akty miło­sne, to mogą one zde­cy­do­wa­nie odmie­nić wygląd salonu, nadać mu wyra­zi­sty cha­rak­ter i tchnąć nieco kolo­rytu do mono­ton­nego wystroju. Piękne akty kobiet rów­nież pobu­dzą zmy­sły i doda­dzą pomiesz­cze­niu blich­tru. Tego typu dzieła pobu­dzają zmy­sły, dla­tego jeśli uwa­żasz, że w Twoim pokoju dzien­nym bra­kuje jakie­goś wyra­zi­stego ele­mentu, może się oka­zać, że obrazy akty nowo­cze­sne będą tym, czego szu­kasz. Postaw na inten­sywną, bogatą kom­po­zy­cję kolo­rów, jeśli zależy Ci na ele­men­cie, który ożywi salon.

Sub­telne akty – czy to tylko obrazy do sypialni?

Przy­jęło się, że obrazy na ścianę akty to pro­po­zy­cje zare­zer­wo­wane jedy­nie do sypialni, ewen­tu­al­nie do salonu. Jed­nak nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby taki obraz zawie­sić na ścia­nie w przed­po­koju czy nawet w biu­rze. Warto jed­nak pamię­tać o tym, że jeśli urzą­dzamy prze­strzeń, w któ­rej przyj­mo­wać będziemy klien­tów, malo­wane akty powinny być sto­no­wane i sub­telne. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o klasę. Dla­tego dobrze jest posta­wić na repro­duk­cje rene­san­so­wych lub nawet roko­ko­wych dzieł, na kla­sykę sztuki, która zawsze koja­rzy się z ele­gan­cją, pre­sti­żem i dobrym gustem.

Zmy­słowe obrazy akty – do jakich sty­lów wnętrz pasują?

W każ­dym wnę­trzu panuje oso­bliwa atmos­fera, która jest wypad­kową zało­żeń kon­kret­nego stylu oraz indy­wi­du­al­nych upodo­bań wła­ści­ciela. Jeśli cho­dzi o obrazy na płót­nie akty, to świet­nie kom­po­nują się z wytycz­nymi nastę­pu­ją­cych nur­tów aran­ża­cyj­nych:

  • Styl nowo­cze­sny. W tym przy­padku naj­le­piej posta­wić na akty czarno-białe, z racji tego, że w tym nur­cie kró­lują sto­no­wane odcie­nie. Zamiast obra­zów olej­nych w tym stylu można także zasto­so­wać akty kobiece dru­ko­wane na płót­nie.

  • Styl roman­tyczny. Paste­lowe, deli­katne akty będą ide­alną deko­ra­cją nastro­jo­wej sypialni, ską­pa­nej w tiu­lach i bieli.

  • Styl gla­mour. Ten nurt aż prosi się o ele­gancki czarno-biały akt opra­wiony w złotą lub srebrną ramę.

  • Styl retro. Rozne­gli­żo­wane pin-up girls dosko­nale wpi­sują się we wnę­trza zaaran­żo­wane w tym nur­cie. Sprawdź np. obraz olejny „U źró­dła”.

  • Styl kla­syczny. Tutaj pro­po­nu­jemy zwró­cić się w stronę repro­duk­cji zna­nych arty­stów. Akty olejne opra­wione w ramę pod­kre­ślą tra­dy­cyjny cha­rak­ter wystroju.

  • Styl mini­ma­li­styczny. Pro­ste akty arty­styczne par utrzy­mane w mono­ch­ro­ma­tycz­nej kolo­ry­styce nie zabu­rzą oszczęd­no­ści form i deko­ra­cji, która leży u pod­staw tego nurtu.

Obrazy akty czarno-białe – sprawdź nasze TOP 5!

Akty czarno-białe dobrze pre­zen­tują się w towa­rzy­stwie bieli ścian. Nie zabu­rzają kolo­ry­stycz­nej har­mo­nii, a jed­no­cze­śnie mono­ch­ro­ma­tyzm dzieła spra­wia, że ma ono w sobie nie­zwy­kłą tajem­nicę. W naszej ofer­cie znaj­dziesz wiele aktów obra­zów czarno-bia­łych, jed­nak chcie­li­by­śmy zwró­cić Twoją uwagę na 5 najpopu­larniejszych egzem­pla­rzy. Oto one:

Akty kobiece – obrazy w żywych bar­wach

Oprócz obra­zów aktów czarno-bia­łych znaj­dziesz u nas rów­nież opcje w wer­sji kolo­ro­wej. Łamią one ste­reo­typ, że tego typu dzieła muszą być zawsze neu­tralne kolo­ry­stycz­nie! Inten­syw­ność barw przy­kuwa uwagę i może być świet­nym spo­so­bem na prze­ła­ma­nie mono­to­nii tonal­nej w każ­dym wnę­trzu. Wie­lo­barwne akty kobiece świet­nie zapre­zen­tują się w salo­nie, przed­po­koju lub też w takich prze­strzeniach, jak kawiar­nie etc. W przy­padku miejsc publicz­nych ważne jest, aby wybie­rać obrazy mniej odważne, a bar­dziej tajem­ni­cze. No i oczy­wi­ście dopa­so­wać kolo­ry­stykę do tej, która już panuje we wnę­trzu.

Czy nagie szkice, ero­tyki to pro­wo­ka­cja?

Swo­boda w uka­zy­wa­niu kobie­cego lub męskiego ciała nie jest niczym złym. To prze­cież sama natura! Niektó­rzy jed­nak uznają takie obrazy za pro­wo­ka­cje. I nie tyle gor­szy ich realizm i szcze­gó­łowe detale, ile kuszące, nad wyraz śmiałe pozy, które mogą być uznane za gor­szące. Wybór obra­zów jest oczy­wi­ście kwe­stią indy­wi­du­alną i jeśli nie czu­jemy się dobrze w towa­rzy­stwie nago­ści, od któ­rej ema­nuje sub­tel­ność, to warto zre­zy­gno­wać z aktów rysun­ków, mimo tego, że panuje na nie moda. Można zastą­pić je rów­nie tajem­ni­czymi abs­trak­cjami lub deli­kat­nymi obra­zami z balet­ni­cami. Niem­niej jed­nak my nie widzimy w aktach abso­lut­nie niczego złego. Wręcz prze­ciw­nie, ludz­kie ciało jest feno­me­nem natury, dla­czego więc arty­ści mie­liby zre­zy­gno­wać z jego uwiecz­nia­nia?

Sty­lowe obrazy na ścianę akty – ponad­cza­sowe piękno

Pod­su­mo­wu­jąc nasze wywody, chcemy pod­kre­ślić, że obrazy akty par, akty dam­skie oraz męskie to sztuka, jak każda inna. Nie należy bać się tego typu dzieł, wręcz prze­ciw­nie, warto po nie się­gać, aby łamać ste­reo­typy i kon­we­nanse. Dobrze nama­lo­wany akt to kwin­te­sen­cja piękna istoty ludz­kiej, na które być może nie zwra­camy uwagi w codzien­nym życiu! Takie obrazy będą dopeł­nie­niem wielu róż­no­rod­nych sty­lów wnętrz, dla­tego szu­ka­jąc deko­ra­cji do sypialni czy salonu, warto pochy­lić się nad pro­po­zy­cjami z gale­rii sklepu Twoja-sztuka.pl!

Zobacz również: Obrazy aniołów

pixel